Személyes karma asztrológiai konzultáció

Személyes találkozás alkalmával át tudjuk beszélni a kiválasztott elemzést.


Várom szeretettel a magánrendelőmben.


Cím: 8200 Veszprém, Stadion u 21/c

Felhívom figyelmét, hogy abban az esetben, ha Ön nagy távolságra él tőlem, akkor telefonos ill. Messenger / Viber /Skype/ Whats/App konzultációra is van lehetőség.

 1. A szerződéskötés menete és technikai lépései

A webáruházban történő vásárlás során a szerződés megkötéséhez az alábbi technikai lépések megtételére van szükség/lehetőség:

 • A vásárló telefonon vagy elektronikus levelezés útján köthet szerződést a Szolgáltatóval.
 • Ennek első lépése, hogy a fogyasztó a webáruházban feltüntetett információk alapján kiválasztja az igénybe venni kívánt szolgáltatást, majd a fenti kommunikációs csatornákon kinyilvánítja szerződéses akaratát a tekintetben, hogy igénybe kívánja venni a Szolgáltató szolgáltatását, továbbá személyes adatokat ad meg a számla elkészítéséhez, illetve szükség esetén az adott szolgáltatás nyújtásához, továbbá a szolgáltatásnyújtás időpontjához (teljesítési határidő).
 • A telefonon kötött szerződés során a Szolgáltató szóban tájékoztatja a vásárlót
 • a kiválasztott szolgáltatás 2. pont szerinti lényeges tartalmáról
 • a Szolgáltató nevéről
 • a Szolgáltató székhelyének postai címéről, telefonszámáról, elektronikus levelezési címéről
 • a Szolgáltató üzleti tevékenységének postai címéről
 • a szolgáltatási díj adóval megnövelt teljes összegéről
 • az elállási jog gyakorlásának feltételeiről
 • valamint felhívja a figyelmét arra, hogy az ÁSZF a www.karmaasztrologiaveszprem.hu oldalon megtekinthető.
 • Az elektronikus levelezés útján történő szerződéskötés során a vásárló szerződéses akaratának kinyilvánítása előtt tudomásul veszi és szerződéses akaratának kinyilvánításával megerősíti, hogy a felek közötti szerződés a részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.
 • A felek közötti szerződés a Szolgáltató elektronikus levélben érkező visszaigazolásával jön létre.
 • Az elektronikus levelezés útján történő szerződéskötés során a Szolgáltató a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató egy példányát elektronikus levélben megküldi a vásárlónak.
 • A Szolgáltató a felek között létrejött szerződés alapján elektronikus levélben számlát küld a szolgáltatás ellenértékéről a vásárló részére az általa megadott elektronikus levelezési címre.
 • A vásárló a szolgáltatás díját a számlán feltüntetett bankszámlaszámra fizeti meg a számla kiállításától számított 8 naptári napon belül.
 • A telefonon kötött szerződés során a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor papíron ad vagy a vásárló által megadott elektronikus levelezési címre küld visszaigazolást a megkötött szerződésről.
 • Az adatbeviteli hibák felismerésének és kijavításának eszközei

Ha az elektronikus levelezés során a vásárló az elektronikus levelében személyes adatait hibásan adja meg, akkor azt az elküldött üzenetei között az elektronikus levelének ismételt megnyitásával ismerheti fel. Az elektronikus levél ismételt elküldésével a hibásan megadott adatait javírhatja.

 • A szerződéskötéssel kapcsolatos további információk
  • A szerződéskötés nyelve a magyar.
  • A webáruházban történő vásárlás során kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.
  • A webáruházban történő vásárlás során kötött szerződést a Szolgáltató nem iktatja.
 • A webáruházban feltüntetett árak
  • A webáruházban a bruttó vételárak kerültek feltüntetésre, melyek az általános forgalmi adót már tartalmazzák.
  • A webáruházban feltüntetett termékek árai megváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. A változtatás a webáruházban való megjelenéssel hatályba lép, de a már megrendelt szolgáltatások visszaigazolt díját nem befolyásolja.
 • Fizetési feltételek
  • A webáruházban történő vásárlás során a vásárló banki átutalással vagy OTP Széchényi Pihenőkártyával és MBH Széchényi Pihenőkártya fizet. A banki átutalásta vásárló a következő számlaszámra teljesítheti: 11600006-00000000-83458170
  • Az elektronikus levelezés útján történő szerződéskötés során, valamint a telefon útján kötött szerződés esetén, ha a vásárló a 8. pontban foglalt elállási jogával nem él, és a szolgáltatásnyújtás időpontjában nem jelenik meg, akkor a vásárló köteles a szolgáltatási díj teljes összegét megfizetni a Szolgáltató részére.
 • Az elállási/felmondási jog gyakorlása

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

 • a Szolgáltató neve: Scheck Szilvia egyéni vállalkozó
 • a Szolgáltató telephelyének a címe, és üzleti tevékenységének helyének postacíme: 8200 Veszprém, Stadion u. 21/c.
 • a Szolgáltató telefonszáma: +3620/ 628-6744
 • a Szolgáltató e-mail címe: kineziologiaveszprem@gmail.com

Ebből a célból felhasználhatja az 1. melléklet szerinti elállási nyilatkozatmintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk.

Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

 • Tájékoztatás a kellékszavatosságról

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – a következő kellékszavatossági igényekkel élhet: igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról a másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 • Vitarendezés
  • Ha a Vásárló a Szolgáltatóval szemben panaszt szeretne benyújtani, akkor a panaszával a következőkhöz fordulhat:
  • A Szolgáltatóhoz a következő elérhetőségeken
 • személyesen: 8200 Veszprém, Stadion u. 21/c.
 • telefonon: +36206286744
 • e-mailben: kineziologiaveszprem@gmail.com
  • A jegyzőhöz a következő elérhetőségeken:
 • jegyző neve: dr. Dancs Judit
 • település: Veszprém
 • postacím: 8210 Veszprém Pf. 1042
 • e-mail cím: jdancs@gov.veszprem.hu
 • telefon: +36 88/549-100
  • A Békéltető testülethez:
 • a Szolgáltató Székhelye szerinti békéltető testülethez az alábbi elérhetőségeken:
 • Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
 • Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/A.
 • Telefonszáma: (96) 520-217
 • Elnök: Dr. Bagoly Beáta
 • Honlap cím: www.bekeltetesgyor.hu/hu; www.gymsmkik.hu/bekelteto
 • E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu 
 • a vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez (elérhetőségei: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek oldalon találhatók) A békéltető testületek adatait a jelen ÁSZF 2. melléklete is tartalmazza.

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban a jogszabály alapján együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató az eljárás megindulása esetén igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

 • Bírósághoz a Polgári Törvénykönyv és a Polgári perrendtartás rendelkezéseinek megfelelően.
  • Ha a vásárló szokásos tartózkodási helye Magyarországtól eltérő uniós tagállamban van, a Szolgáltatóval szembeni jogvitája esetén az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platformot is igénybe veheti a vitarendezési eljárás lebonyolítása érdekében. Az online vitarendezési platform a következő linken érhető el: http://ec.europa.eu/odr.
 • Egyéb jogi információk
  • A weboldal egésze szerzői műnek minősül, így különösen a webáruházban megjelenítésre kerülő dokumentumok, információk, képek, ábrák, továbbá a webáruház megjelenítésre kerülő képi összetevői is jogi oltalom alatt állnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján.
  • A webáruház internetes címe (elnevezése) szerzői jogi védelem alatt áll, felhasználása – a hivatkozás kivételével – a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
  • Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint az ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó.
  • A Szolgáltató egyoldalúan jogosult az ÁSZF megváltoztatására, mely változtatás a webáruház oldalán történő közzététellel lép hatályba. A módosítások nincsenek hatással a hatálybalépést megelőzően kötött szerződésekre (nincs visszaható hatály).
  • Az ÁSZF jelen szövege a következő időponttól hatályos: 2024. június 1.

Scheck Szilvia egyéni vállalkozó

 

Párkapcsolati elemzés - SZINASZTRIA

BEMUTATKOZÁS

Scheck Szilvia

Karma Asztrológus
Természetgyógyász – Kineziológus - Családállító terapeuta – Fülakupunktúra - Akupresszőr

 

TOVÁBB

 

 

MI A KINEZOOLÓGIA?

A kineziológia olyan

személyiség-és képességfejlesztő módszer,
amely
preventív (megelőző) céllal is alkalmazható ...

 

TOVÁBB

 

 

FACEBOOK

Kineziológia Veszprém

Scheck Szilvia Kineziológus a Facebookon is elérhető
@veszpremkineziologia

 

TOVÁBB

 

 

ELÉRHETŐSÉG

Várom szeretettel a magánrendelőmben

Személyes találkozás alkalmával át tudjuk beszélni a kiválasztott elemzést.
Cím: 8200 Veszprém, Stadion u 21/c

 

TOVÁBB

Scheck Szilvia karma asztrológia | Motor: WP | Sablon: Netstilus | Kinézet: K@tilla | Tartalom: Scheck Szilvia Veszprém

Felhívjuk a figyelmet, hogy az oldal „cookie”-kat (sütiket) használ. Fontos azonban tudni, hogy ezek semmilyen adatot nem tárolnak illetve küldenek az oldal látogatóiról vagy böngészési szokásairól, csak is az oldal használatát segítik. Weboldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Ha mégsem szeretné akkor az internetböngésző beállításainak megváltoztatásával a sütik küldése letiltható!

Adatkezelési tájékoztató

2000 - 2024 © Karma Asztrológia Veszprém